A honlap használatával, illetve regisztrációjával Ön, mint megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Denevér-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 23.; Cg. 01-09-918023; adószám: 14749265-2-42) mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) és a megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) között létesítendő szerződéses jogviszony általános feltételeit a Szolgáltató elektronikus felülete, www.hasznaltlaptopszerviz.hu honlap útján nyújtott szervizelési szolgáltatásokkal és termékértékesítéssel kapcsolatos megrendelésekre vonatkozóan, a szerződések általános tartalmának meghatározására az alábbiak szerint, melyet Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el az alábbiak szerint:

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Szolgáltató: a Denevér-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

Megrendelő: minden olyan személy, aki Szolgáltatóval a www.hasznaltlaptopszerviz.hu honlap igénybevételével szervizelési szolgáltatás nyújtása vagy laptop vásárlás érdekében kapcsolatba lép vagy csak a honlapot használja, Szolgáltatót ajánlattételre felhívja, Szolgáltatónak ajánlatot tesz vagy ajánlatát elfogadja, Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyt létesít;

Felek: eltérő megállapodás/rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen;

Megrendelés: Megrendelő által a Termék megvásárlása céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Ajánlat;.

Ajánlat: a Szerződés megkötésére irányuló és a másik félhez címzett olyan jognyilatkozat, mely tartalmazza az ajánlattevő által lényegesnek vélt szerződéses tartalmi elemeket vagy utalást arra, hogy a korábbi ajánlathoz képest milyen eltéréseket tart lényegesnek az ajánlattevő;

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő által a másik félhez címzett – a Szolgáltatónak a www.hasznaltlaptopszerviz.hu honlap igénybe vételével szervizelési szolgáltatás nyújtására vagy laptop vásárlásra irányuló – olyan egybehangzó jognyilatkozatok, mely az ajánlatnak a címzett általi elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF által meghatározott módon, mely alapján a Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt használt termék (továbbiakban: „Termék”) átadására, míg a Megrendelő az általa megrendelt, és a részére átadott Termék vételárának a megfizetésére köteles.

Honlap: Szolgáltató által a www.hasznaltlaptopszerviz.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal.

2. Honlap használatának feltételei

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással és az általa végzett értékesítéssel kapcsolatban a Megrendelő kijelenti, hogy megértette és elfogadja az alábbiakat: 

 • Megrendelő a Honlapon történő megrendeléssel, illetőleg a Honlap elektronikus üzenet küldésére kialakított és elérhetővé tett felületének használatával kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Megrendelő minden Megrendelés alkalmával megerősíti jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását az erre kialakított négyzetbe tett „x” jelöléssel. Ennek hiányában Megrendelő nem jogosult Megrendelés tételére.
 • Megrendelő a Megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. Amennyiben a Megrendelés során Megrendelő valótlan, hamis vagy harmadik személyre vonatkozó adatokat ad meg, úgy Felek között szerződés nem jön létre, illetve a létrejött jogviszonyt semmisnek tekintik. Szolgáltató a valótlan, hamis vagy harmadik személyre vonatkozó adatok megadásából eredő károkért való minden felelősségét kizárja.
 • Szolgáltató a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Megrendelőket, akik bármely más személy nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelést bármely Felhasználó felé indokolás nélkül visszautasítsa; a Megrendelés visszautasításából eredő károkért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 


3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE LAPTOP ADÁSVÉTELÉRE

AJÁNLATTÉTEL ÉS MEGRENDELÉS

A Honlapon hirdetett termékek mellett feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori jogszabályok szerinti általános forgalmi adót, azonban nem foglalják magukban a szállítás költségét, amennyiben a Megrendelő szállítást igényel.

Minden készülékről számlát állítunk ki ,ami egyben a garancia is. Ennek hiánya esetén a garancia nem érvényesíthető. A számla ÁFA tartalma 0%, mivel a készülékeket  magán személyektől vásároljuk, így az különbözet szerinti adózásba esik.(https://www.nav.gov.hu/nav/ado/adozasi_kerdes/2020_11__Adozasi_kerd20201223.html)

A Honlapon hirdetett termékekhez kapcsolódóan Szolgáltató feltünteti a termék nevét és a fontosabb jellemzőkre vonatkozó leírást, ugyanakkor Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a leírás nem teljeskörű, vásárlás előtt a pontos részletek megismerése érdekében előzetesen a Megrendelő tájékozódjon a Szolgáltatónál. Amennyiben erre Megrendelő részéről nem kerül sor, úgy Megrendelő a megrendeléssel kijelenti, hogy a feltüntetett adatok és információk alapján szándékainak és céljainak megfelelőnek tekinti a terméket és a hiányzó információk miatt igénnyel, követeléssel nem él Szolgáltatóval szemben, amennyiben a termék utólagosan mégsem fele meg az elvárásainak. Amennyiben Szolgáltató egy termék mellett képet is közzétesz a termékről, úgy Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék a megjelenített képeken láthatótól eltérhetnek a valóságostól, azok csak illusztrációként szolgálnak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon közzétett kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

Amennyiben a Szolgáltató által a Honlapon valamely termék vételáraként közzétett ár nyilvánvalóan téves, vagyis a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltér, akkor a megrendelést követően a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a helyes vételárról, melyet követően jogosult Megrendelő eldönteni, hogy a helyes vételáron meg kívánja-e vásárolni a terméket. Amennyiben Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére is a megrendelés a téves vételárral kerül visszaigazolásra, úgy a Felek az így létrejött szerződést semmisnek, érvénytelennek tekintik feltűnő értékaránytalanság alapján, melyre tekintettel a szerződésből eredően egyik Felek sem terheli kötelezettség és nem illetik jogok. Szolgáltató erre hivatkozással jogosult megtagadni a termék átadását.

Megrendelő az alábbiak szerint vásárolhat meg valamely terméket a Honlapon keresztül:

 1. A megvásárolni kívánt termék(ek)et kosárba helyezi – a „Kosárba tesz” ikonra kattintást követően megjelenő ablakban Megrendelő megerősíti a kiválasztott termék kosárba helyezését;
 2. A kosárban megjelenik a kiválasztott termék; amennyiben további terméket is vásárolni kíván, úgy a „Vásárlás folytatása” lehetőségre kattintva tovább böngészhető a Honlap; Az „X” ikonra kattintva törölheti a kosárban bármely terméket.
 3. Amennyiben a kosárba már nem kíván több terméket helyezni, úgy e-mailcíme megadásával a „Megrendelés” ikonra kattintva rendelheti meg a terméket azzal, hogy Megrendelő köteles elfogadni a Szolgáltató által közzétett ÁSZF és Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a négyzetbe helyezett pipával; Ennek hiányában Megrendelő nem jogosult a megrendelésre és a rendszer megtagadja a megrendelés véglegesítését;
 4. ezt követően kerül sor a szállítási mód kiválasztására, valamint a fizetési adatok megadására.
 5. Az adatok megadását követően Megrendelő a véglegesítéssel küldi el megrendelését Szolgáltató részére.
 6. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás elmaradásából vagy késedelméből eredő felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó nem megfelelő, téves e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben értesíti a Megrendelőt a megrendelés részleteiről és a teljesítés várható időpontjáról. Ezen időponttól kezdődően a Felek kötelesek teljesíteni a szerződésben foglaltakat a jelen ÁSZF rendelkezései figyelembe vételével.
 8. Szolgáltató fenntartja magnak a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelés folyamata során hibát észlel a termékeknél vagy az áraknál, úgy azt egyoldalúan javítsa, helyesbítse. Amennyiben a hiba hátrányosan érinti a Megrendelő jogait vagy a termék annak következtében nem bír a leírásban megjelölt specifikációval, úgy Megrendelő az erről való szolgáltatói értesítést követő 48 órán belül jogosult elállni a szerződéstől az esetlegesen már teljesített vételár igénylésének jogával, melyet Szolgáltató 15 napon belül köteles teljesíteni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Honlapon keresztül megrendelés bármely időpontban küldhető Szolgáltató részére, de azok feldolgozására csak nyitvatartási időben kerül sor. Amennyiben a megrendelés beküldése a nyitvatartási idő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 


4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Szolgáltató a megrendelést a szerződés létrejöttét követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül teljesíti. Szolgáltató a szállítás várható időpontjáról elektronikus úton előzetesen tájékoztatja Megrendelőt.

A megrendelés Szolgáltató általi teljesítésének feltétele, hogy Megrendelő a megrendelés ellenértékét vagy a termék(ek) átvételének időpontjában vagy azt megelőzően teljesítse Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az ellenértéket legkésőbb a termék(ek) átvételének időpontjában nem teljesíti, úgy Szolgáltató jogosult megtagadni a teljesítést az ellenérték megfizetéséig.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenérték késedelmes teljesítése okán többszöri alkalommal szükséges a termék(ek) átadásának megkísérlése Szolgáltató részéről, úgy az azzal felmerült minden költség – különösen a szállítás díja – követelésére jogosult Szolgáltató, melyet a termék(ek) átadásakor köteles megfizetni Megrendelő.

Szállítási feltételek:

MPL:

Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.


5. ELÁLLÁSI JOG ÉS ANNAK GYAKORLÁSA

Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében. Amennyiben a Megrendelő a jogszabályok adta elállási jogát gyakorolja, úgy köteles a megrendelt terméket visszaküldeni a Szolgáltató részére.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amelyen Megrendelő vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket – több termék megrendelése esetén az utolsó terméket - Szolgáltatótól vagy a fuvarszolgálattól átveszi. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az indokolás nélküli elállási jog a szerződés megkötésétől a termék átvételéig terjedő időtartamra is megilleti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási jog fentiek szerint történő gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét Megrendelő köteles viselni.

Indoklás nélküli elállás esetén a vételárat 30 napon belül utaljuk vissza, a készülék beérkezésétől számítva, az Ügyfél által megadott számlaszámra. Abban az esetben ,ha a készülék meghibásodik és nem él az ügyfél a garanciális javítással ,valamint  csere készülékre sem tart igényt, hanem a vételárat szeretné visszakapni, ebben az esetben a készülék beérkezésétől számítva 14 munkanapon belül kerül visszautalásra a vételár.

Nem illeti meg az előző pontokban megjelölt elállási jog Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A harmincnapos visszavásárlási garancia ,csak az online vásárlásokra érvényes. A személyes átvétel esetén, a Fogyasztó Védelem által előírtkötelezettségeket vállaljuk.

OTP áruhitellel  vásárolt termékek esetén, csak a törvény által előírt 14  napos visszavásárlási garanciát tudjuk biztosítani. Webshopban vásárolt készülék becserélésére a vásárolt áron ( harminc napos visszavásárlási garancia ideje alatt ) ,csak az akciós időszakon kívül lehetséges. Akciós időszakban,  mindig, a nem akciós árat vesszük figyelembe ( fel van tüntetve az akciós ár felett ) , és azon az áron tudjuk biztosítani, a becserélni kívánt készülékbe.

A készülékekhez vásárolt plusz szolgáltatásokra ( előtelepített kezdőcsomag, kiterjesztett garancia, visszavásárlási garancia ) nem terjed ki a harmincnapos visszavásárlás garancia. Abban az esetben, ha egy termék mellé plusz szolgáltatást számlázunk ki vásárlás után, elállás esetén, csak a készülék kerül kifizetésre.

Megrendelő az előzőek szerinti elállási jogát jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Megrendelő a nyilatkozatot e-mailben a Szolgáltató közzétett e-mailcímére vagy postai úton ajánlott módon a Szolgáltató székhelyére jogosult megküldeni.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát az elállásra biztosított határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a jogszabályi rendelkezések és a fenti tájékoztatás szerint gyakorolta.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az előzőek szerinti elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Szolgáltató termék adásvételére irányuló szerződés esetén mindaddig jogosult visszatartani a visszafizetendő összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Megrendelő az elállási jog gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Megrendelő Szolgáltató részére.

Csak abban az esetben van lehetőség a teljes vételár visszatérítésre, ha a készülék esztétikai állapota olyan, mint az eladás pillanatában.
Amennyiben külsérelmi nyom található a készüléken, és azt a készülék kézhezvételekor nem jelezte, úgy a visszavásárlástól az eladó elállhat,
vagy értékcsökkentéssel kerülhet visszavásárlásra a készülék.

Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a hivatkozott jogszabályokban meghatározott és az előző pontokban is megjelölt elállási jog kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelőt illeti meg. A jogszabályokban biztosított elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6. JÓTÁLLÁS/SZAVATOSSÁG

Szolgáltató minden általa értékesített használt termékre 24 hónap jótállást vállal, amely a termékekre telepített szoftverekre nem terjed ki. Továbbá a laptopok akkumulátoraira vonatkozóan a szolgáltató 1 hónap jótállást vállal.

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Polgári Törvénykönyv kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lentebb felsorolt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb 2 hónapon belül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül figyelembe véve, hogy a szerződés tárgyát használt termék képezi. Ezen időtartamon túl Megrendelő kellékszavatossági igény érvényesítésére nem jogosult.

A 2 év kiterjesztett garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha a vásárlástól számítva egy év leteltével a készüléken a szolgáltató egy belső tisztítás végez el. Ennek elmulasztása a kiterjesztett garanciavesztésével jár.

7. JÓTÁLLÁSI/SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a szerződés Szolgáltatóval jött létre. Szolgáltató a szerződés létrejöttét számla vagy nyugta bemutatása esetén tekinti kétséget kizáróan bizonyítottnak.

Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett jótállási vagy szavatossági igényről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja a jótállási/szavatossági igényt. Amennyiben annak teljesíthetőségéről a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni nem tud, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Megrendelőt.

Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

8. Szerviz szolgáltatások

1. A szolgáltató a készüléken található adatokért felelősséget nem vállal. A javítás akár adat vesztéssel is járhat, ezért a készülék leadása elött
adatmentés mindenképpen szükséges ,még abban az esetben is ,ha a fogyasztó adatmentést kér. Az ebből eredő károkért a felelősséget a szerviz nem vállalja.

2. Amennyiben a készülék a leadást követő 90 napon belül nem veszi át az ügyfél és előzetesen nem egyeztet a szervizzel, úgy a szerviz kézizálogjogát érvényesítve a készüléket saját céljaira felhasználhatja, fennálló költségeinek megtérítésére fordítva. A készüléket a javítás után 24 óránbelül ha nem veszik át,és nem volt előr egyeztetve,napi 1000 Ft tárolási díjat számítunk fel.

9. PANASZKEZELÉS

Amennyiben Megrendelőnek panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát személyesen az üzletben, az alábbi e-mail címen, vagy postai levél útján teheti meg:

e-mail: info@hasznaltlaptopszerviz.hu

postacím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 23.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Szolgáltató az írásbeli panaszról, valamint a szóbeli panaszról akkor, ha annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy annak kezelésével a Megrendelő nem ért egyet, jegyzőkönyvet vesz fel, melyet másolati példányban Megrendelő rendelkezésére bocsát. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltató előzetes álláspontját.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítását Szolgáltató indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Szolgáltató által adott válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak megkeresésükre átadja.

Megrendelő a panasza elutasítása esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulhat és eljárást kezdeményezhet.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben eljárni jogosult járási hivatalok elérhetőségei:

http://jarasinfo.gov.hu

Békéltető testületi eljárás kezdeményezése esetén:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Amennyiben a fenti eljárásokat Megrendelő nem veszi igénybe vagy azok nem vezetnek eredményre, úgy Megrendelő az igényét, követelését bíróság előtt jogosult érvényesíteni.

Hatályos: 2020. 08.10. - visszavonásig

Írj nekünk

Ha esetleg kérdésed van a laptopok javításával, ingyenes futárszolgáltatásunkkal vagy bármi egyébbel kapcsolatban, írj nekünk üzenetet vagy hívj minket az alábbi telefonszámokon.

+36 1 600 5011
Köszönjük! Hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot!
A manóba! Nem sikerült elküldeni az üzenetet. Kérjük próbáld újra! :)