1. Bevezető rendelkezések

A Denevér-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) működése és tevékenysége során különös figyelmet fordít a tevékenységével összefüggésben, annak ellátása érdekében birtokába kerülő személyes adatok védelmére, különösen, de nem utolsó sorban a kötelező jogi rendelkezések által előírt és elvárt adatkezelési szabályok betartására.

Az Adatkezelő elhivatott arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok megőrzése, kezelése során a mindenkor hatályos európai uniós jogi normák és magyar jogszabályok rendelkezései alapján járjon el és minden esetben megtegye a biztonságos adatkezelés érdekében elvárható intézkedéseket.

A jelen szabályzat a következő főbb hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Adatkezelő adatai:

név: Denevér-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 23.

Cégjegyzékszám: 01-09-918023

Adószám: 14749265-2-42

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.


2. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;


3. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


4. Az adatkezelés jogalapja adatkezelési célok szerint

a) Kapcsolatfelvétel (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Amennyiben kizárólag kapcsolatfelvételre kerül sor előzetes tájékoztatás vagy ajánlat kérése céljával írásos formában, úgy a kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés során megadott adatait az Adatkezelő megismeri. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az így megadott adatai kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulást az Adatkezelő megadottnak tekinti az üzenetnek az Adatkezelő részére történő elküldésével.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: az Érintett által önkéntesen a kapcsolatfelvétel során megadott adatok

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeli a megadott adatokat


b) Ajánlatkérés javítandó laptop hibafeltárására (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Érintett Adatkezelő weboldalán rendelkezésre álló felületen jogosult megrendelni a javítandó laptop hibafeltárását Adatkezelő ajánlattétele érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Érintett kérelmére a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez

Kezelt adatok köre:

 • Érintett neve
 • Érintett e-mailcíme, telefonszáma
 • a készülék átvételének helye
 • számlázási cím
 • adószám (kizárólag gazdálkodó személyek esetén)

Adatkezelés időtartama: az Érintett részére történt ajánlattételt követő 30. napig


c) Javítási (szervizelési) szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Érintett az Adatkezelő által a javításra adott Ajánlat elfogadásával kifejezetten hozzájárul a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez.

Amennyiben a Felek között külön íven szövegezett írásbeli szerződés nem jön létre a javításra vonatkozóan, hanem kizárólag e-mailben vagy telefonon történt megállapodás (ajánlattétel és annak elfogadása) útján jön létre jogviszony/szerződés, úgy Adatkezelő az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásnak tekinti, ha az Érintett a kért adatokat átadja Adatkezelő részére vagy a már átadott adatok további kezelése ellen nem tiltakozik.

Az Adatkezelés célja az Adatkezelővel kötött javítási szerződés – ideértve a leadott és visszaigazolt megrendelést is - teljesítése, végrehajtása, valamint a teljesítést követően abból eredő esetleges igényérvényesítés biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

A szerződés teljesítéséhez szükséges és Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok köre:

 • Érintett neve
 • Érintett e-mailcíme, telefonszáma
 • a készülék átvételének helye
 • számlázási cím
 • adószám (kizárólag gazdálkodó személyek esetén)

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követően a szerződésből esetlegesen eredő polgári jogi igények általános elévülési idejének végéig, azaz 5 évig őrzi.


d) Adásvételi szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés teljesítése érdekében szükséges az adatkezelés.

Az Adatkezelés célja az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés teljesítése, végrehajtása, valamint a teljesítést követően abból eredő esetleges igényérvényesítés biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

A szerződések teljesítéséhez szükséges és Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok köre:

 • megrendelő neve
 • megrendelő címe
 • szállítási cím (amennyiben házhozszállítással történik a megrendelés)
 • megrendelő e-mailcíme és telefonszáma
 • bankszámlaszám (a vételár átutalással történő kiegyenlítése esetén)

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges, részére átadott adatokat a szerződés teljesítését követően a szerződésből esetlegesen eredő polgári jogi igények általános elévülési idejének végéig, azaz 5 évig őrzi.


e) Számviteli bizonylat kiállítása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

A szerződés teljesítéséről kiállított számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelésének jogalapját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében írt megőrzési kötelezettség teremti meg.

A számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelésének célja a törvényben foglalt kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A számviteli bizonylat kiállításához szükséges és Adatkezelő rendelkezésére bocsátandó adatok köre:

 • megrendelő neve
 • megrendelő címe
 • szállítási cím
 • megrendelő adószáma szükség esetén

Adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő adatok kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 év. Ezen időszak alatt Érintett nem jogosult megtiltani a számviteli bizonylaton szereplő adatai kezelését.


f) Jótállási és szavatossági ügyintézés

Az Érintett jótállás vagy szavatossági igényt kíván érvényesíteni Adatkezelővel szemben. Amennyiben az Érintett garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása nélkülözhetetlen.

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése 

Kezelt adatok köre:

 • Érintett neve
 • Érintett e-mailcíme, telefonszáma

Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.


g) Kapcsolattartás (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Érintett az Adatkezelővel kötött szerződés aláírásával vagy ennek hiányában a megrendelés során megadott elérhetőségeivel kifejezetten hozzájárul a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez. Adatkezelő az adatkezeléshez történő kifejezett és önkéntes hozzájárulásnak tekinti, ha az Érintett a kért adatokat átadja Adatkezelő részére.

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés vagy leadott és visszaigazolt megrendelés teljesítése, végrehajtása.

Kezelt adatok köre:

 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó címe
 • kapcsolattartó e-mailcíme, telefonszáma

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 15. napig.


Egyéb rögzített adatok

A webfelület böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A webfelületen tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google és Facebook által biztosítottak, felhasználásuk a Google és Facebook rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookiekat csak a felhasználó hozzájárulását követően alkalmazzuk.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: 

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a webfelületen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére a külső szolgáltatók - közöttük a Google és Facebook- partnereinek internetes webhelyein. Érintett a Google és Facebook hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait illetve a hozzájárulási beállításait bármikor módosíthatja a weboldal lábjegyzetében levő Cookie beállítások linkre kattintva. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Alkalmazott cookie-k:

Cookie neve Üzemeltető Típusa Miért szükséges a weboldal számára és milyen funkciót nyújt a felhasználó részére? Élettartam Hozzájárulás típusa
SetCookieTool Weboldal üzemeltetője Működéshez szükséges Felhasználó cookie beállításait menti. 30 nap Nem szükséges felhasználó hozzájárulása
Required Weboldal üzemeltetője Működéshez szükséges Felhasználó cookie beállításait menti. 30 nap Nem szükséges felhasználó hozzájárulása
Statistic Weboldal üzemeltetője Működéshez szükséges Felhasználó cookie beállításait menti. 30 nap Nem szükséges felhasználó hozzájárulása
Marketing Weboldal üzemeltetője Működéshez szükséges Felhasználó cookie beállításait menti. 30 nap Nem szükséges felhasználó hozzájárulása
_ga Weboldal üzemeltetője Statisztika Felhasználók és látogatások számának mérése, megkülönböztetése. 2 év Felhasználó hozzájárulása szükséges
_gid Weboldal üzemeltetője Statisztika Felhasználók és látogatások számának mérése, megkülönböztetése. 24 óra Felhasználó hozzájárulása szükséges
_gcl Weboldal üzemeltetője Statisztika Google hirdetésinek statisztikai teljesítményét méri. Munkamenet Felhasználó hozzájárulása szükséges
_gat Weboldal üzemeltetője Statisztika Leszabályozza az indított kérések számát a böngészőből, így javítva a teljesítményt. Munkamenet Felhasználó hozzájárulása szükséges
_fbp Weboldal üzemeltetője Marketing Konverziómérés, releváns hirdetések megjelenítése. 90 nap Felhasználó hozzájárulása szükséges
fr Facebook Marketing Releváns hirdetések megjelenítése. 90 nap Felhasználó hozzájárulása szükséges
Google Ads konverziós kód Weboldal üzemeltetője Marketing Konverziómérés, releváns hirdetések megjelenítése. 540 nap Felhasználó hozzájárulása szükséges
Google Ads remarketing kód Weboldal üzemeltetője Marketing Konverziómérés, releváns hirdetések megjelenítése. 540 nap Felhasználó hozzájárulása szükséges

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.


5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az Adatkezelő a papíralapon – szerződésekben, bizonylatokon – részére átadott személyes adatok védelme érdekében azokat zárható szekrényben és elzárt helyiségben tartja, melyhez hozzáférése kizárólag Adatkezelő vezető tisztségviselőinek és munkavállalóinak van.

Az Adatkezelő részére elektronikusan átadott adatok tárolása számítástechnikai eszközön történik, mely eszköz kizárólag az Adatkezelő vezető tisztségviselői és munkavállalói által ismert jelszóval védett. A számítástechnikai eszközön tárolt személyes adatok világhálón történő hozzáférése ellen az Adatkezelő által használt hálózat szintén jelszóval védett.


6. Adatfeldolgozás

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont c), d) és e) alpontja alapján kezelt adatokat a jogszabályok által előírt számviteli kötelezettségei teljesítése céljából és érdekében átadja az alábbi személynek:

név: Adó-Faragó Team Kft.

székhely: 1134 Budapest, Gidófalvy L utca 33. III. em. 4.

Cg.: 01-09-930577


Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont b), c), d) és e) alpontja alapján kezelt adatokat a szerződés teljesítése céljából az áruszállítás lebonyolítása érdekében átadja az alábbi vállalkozók számára:

név: „PANNON XP” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.

Cg.: 13-09-205731


Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont alapján kezelt adatokat tárhelyszolgáltatás okán az alábbi vállalkozó jogosult megismerni adatfeldolgozóként:

Webflow, Inc.,

Cím: 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103

E-mail: contact@webflow.com


Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont alapján kezelt adatokat e-kereskedelmi szolgáltatás okán az alábbi vállalkozó jogosult megismerni adatfeldolgozóként:

Ecwid Inc.

Cím: 687 South Coast Highway 101, Suite 239, Encinitas, California 92024 USA

Support: https://support.ecwid.com/hc/en-us/requests/new

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont alapján kezelt adatokat online bankkártyás fizetési szolgáltatás okán az alábbi vállalkozó jogosult megismerni adatfeldolgozóként:

Stripe Inc.

Cím: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

Support: https://stripe.com/en-hu/contact

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a IV. pont alapján kezelt adatokat számlázószoftver használata okán az alábbi vállalkozó jogosult megismerni adatfeldolgozóként:

név: Völgyerdő Nonprofit Kft.

székhely: 8821 Nagybakónak, Magyar utca 5.

Cg.: 20-09-076239

 

A cookie-k használata során az alábbi vállalkozások jogosultak az adatokat megismerni:

név: Google Inc.;

székhely: Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: Adatkezelő weboldall látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.


név: Facebook Inc.;

székhely: Facebook, Inc, Menlo Park, California, USA

Megismert adatok köre: Adatkezelő weboldall látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

7. Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a
Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks),
Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield),
Webflow (https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy),
ECWID (https://www.ecwid.com/privacy-policy),
Stripe (https://stripe.com/privacy-shield-policy),
adatfeldolgozóesetében is érvényes.

8. Az Érintettek jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését - a kötelező adatkezelés kivételével. Az ilyen jellegű kérelmet Adatkezelő székhelyére címzett vagy az info@hasznaltlaptopszerviz.hu e-mail címre megküldött megkeresés útján teljesíti Adatkezelő. A webfelületen megadott adatait Érintett a belépést követően maga is jogosult módosítani, illetve törölni.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett azok törlését kéri, vagy az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, továbbá ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Írj nekünk

Ha esetleg kérdésed van a laptopok javításával, ingyenes futárszolgáltatásunkkal vagy bármi egyébbel kapcsolatban, írj nekünk üzenetet vagy hívj minket az alábbi telefonszámokon.

+36 1 600 5011
Köszönjük! Hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot!
A manóba! Nem sikerült elküldeni az üzenetet. Kérjük próbáld újra! :)